ความหลากหลายที่บ๊อช

ความหลากหลายที่บ๊อช

วัฒนธรรมองค์กรกับพนักงาน ตัวจริงของบ๊อช

ความเป็นสากล เครือข่ายทางสังคม ความเป็นปัจเจกบุคคล การเปลี่ยนแปลงของประชากร... เหล่านี้คือการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ซึ่งส่งผลกระทบต่อโลกของการทำงาน ความคิดที่ต่างกัน ประสบการณ์ รวมถึง ความเป็นผู้นำและรูปแบบการทำงานเป็นหนึ่งใน
ลักษณะพิเศษของบ๊อชมาโดยตลอดความหลากหลายเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความคิดสร้างสรรค์และความคิดใหม่ๆ การบริหาร
ความหลากหลายถึงได้เป็นเสาหลักในการประสบความสำเร็จของบ็อชและเป็นส่วนประกอบสำคัญในกลยุทธ์ขององค์กร

มิติแห่งความหลากหลายของเรา

เรามีวัฒนธรรมองค์กรที่ตระหนักและให้คุณค่าในเรื่องของความหลากหลายว่าเป็นสิ่งสำคัญมาก โดยตระหนักถึงเรื่องความสามารถในการแข่งขันของตัวปัจเจกบุคคล เราให้ความสำคัญกับมิติแห่งความหลากหลายทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เพศ, รุ่นวัย, ความเป็นสากล และวัฒนธรรมการทำงานที่สะท้อนตัวตนของพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง แผนการทำงาน การใช้ชีวิต และเป้าหมายของแต่ละบุคคล

ความแตกต่างทางเพศ : โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

ความแตกต่างทางเพศ : โอกาสที่เท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

ที่บ๊อช ทุกคนมีโอกาสเหมือนกันไม่ว่าจะเพศอะไร รวมถึงบทบาทในความเป็นผู้นำด้วยเช่นกัน นโยบายที่ส่งเสริมโอกาสในความเท่าเทียมได้รับการสนับสนุนจากโครงการและระบบ
เครือข่ายอย่างเช่น “women@bosch” และ “Forum FiT Women
in Technology” และหลักปฎิบัติในเรื่องค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน
เป้าหมายของเราในปี 2563 คือมีผู้บริหารหญิงให้ได้ถึง 20 % ทั่วโลก

รุ่นวัย: (ไม่ใช่) คำถามเรื่องอายุ

รุ่นวัย: (ไม่ใช่) คำถามเรื่องอายุ

ความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นวัย สิ่งที่สำคัญคือการรวมกันของประสบการณ์จริง
และความคิดใหม่ๆ เป้าหมายของเราคือการสร้างบรรยากาศการทำงานให้คนทั้ง
สี่รุ่นสามารถทำงานร่วมกันได้

เราช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเปิดกว้างให้กับความต้องการของคนแต่ละรุ่น เพราะฉะนั้นเราถึงมอบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ

 
ความเป็นสากล: โลกหนึ่งใบกับหลายมุมมอง

ความเป็นสากล: โลกหนึ่งใบกับหลายมุมมอง

ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านความหลากหลายระหว่างวัฒนธรรมช่วยให้เราได้จัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมสำหรับตลาดทั่วโลก

เราฝึกฝนพนักงานของเราด้วยหลักสูตรที่ผสานหลากหลายวัฒนธรรม หลักสูตรภาษา และโปรแกรมพัฒนาแต่ละบุคคล เราตั้งใจส่งเสริมการยอมรับซึ่งกันและกัน และเห็นคุณค่าของคนที่แตกต่างกันที่ทำงานที่บ๊อช เช่น ผ่านเครือข่ายต่างๆ งานประชุม และงานกิจกรรมต่างๆ

ความเป็นสากลทำให้เราเป็นหนึ่งเดียวและเข้มแข็งขึ้น

วัฒนธรรมการทำงาน: การมีสมดุลที่พอดีระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

วัฒนธรรมการทำงาน: การมีสมดุลที่พอดีระหว่างการทำงานและชีวิตส่วนตัว

ความสามารถไม่ได้ขึ้นอยู่กับรุ่นวัย สิ่งที่สำคัญคือการรวมกันของประสบการณ์จริง
และความคิดใหม่ๆ เป้าหมายของเราคือการสร้างบรรยากาศการทำงานให้คนทั้ง
สี่รุ่นสามารถทำงานร่วมกันได้

เราช่วยส่งเสริมการถ่ายทอดความรู้และเปิดกว้างให้กับความต้องการของคนแต่ละรุ่น เพราะฉะนั้นเราถึงมอบการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการจัดการสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ