ฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

การกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

ติดต่อฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย


บริษัท โรเบิร์ต บ๊อช จำกัด
เจ้าหน้าที่กำกับการปฎิบัติตามกฎหมาย
287 อาคารลิเบอร์ตี้สแควร์ ชั้น 11
ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500
ประเทศไทย

FAQ ของฝ่ายกำกับการปฏิบัติตามกฎหมาย

การปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย

ในฐานะที่ “ความไว้วางใจ ความน่าเชื่อถือ และความถูกต้องตามกฎหมาย” เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท Bosch เราจึงต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายโดยไม่มีเงื่อนไข การเน้นความสำคัญของหลักการดังกล่าวนี้ เราได้สรุปประเด็นพื้นฐานของระเบียบภายในบริษัทและกฎหมายทั้งหมดไว้ใน “หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ” ซึ่งได้อธิบายถึงสาเหตุที่หลักการดังกล่าวมีความสำคัญกับเราอย่างมากและชี้แนะแนวทางให้กับพนักงานในการดำเนินธุรกิจในแต่ละวัน เราหวังว่าพนักงานจะปฏิบัติตามระเบียบภายในบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ รวมถึง “หลักการเบื้องต้นของความรับผิดชอบต่อสังคมที่Bosch” ด้วยซึ่งได้รับการอนุมัติในปี 2547 นอกจากนี้ เรายังให้ความสำคัญกับหลักความชอบด้วยกฎหมายโดยการเป็นสมาชิกขององค์กรเพื่อความโปร่งใส ซึ่งเราได้เข้าร่วมเมื่อปี 2538

การตรวจสอบอย่างใกล้ชิด

เพื่อให้หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจลุล่วงสมบูรณ์ ปัจจุบันBoschกำลังขยายองค์กรกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายทั่วโลกโดยการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในแต่ละภูมิภาคการดำเนินการดังกล่าวเป็นการเสริมสร้างงานด้านการป้องกันและตรวจสอบในปัจจุบัน รวมถึงหลักการควบคุม การหมุนเวียนงาน การแบ่งแยกระบบปฏิบัติงานและกำกับดูแลอย่างเคร่งครัด และการตรวจสอบประจำ
นอกจากนี้ เรายังแจ้งให้พนักงานทั่วโลกรับทราบและจะสื่อสารข้อมูลและโครงการอบรมที่สำคัญ ด้วยระบบกำกับการปฏิบัติตามกฎหมายแบบใหม่ดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์สายด่วนและอีเมลสำหรับรายงานปัญหาของการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงโดยการตรวจสอบที่ดำเนินการจนถึงบัดนี้ ณ สถานปฏิบัติงานและผู้จัดหา