ค่านิยม

ค่านิยม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รู้จักกับพันธกิจองค์กรของบ๊อช

ค่านิยมของเรา – สิ่งที่เป็นรากฐานของเรา

บ๊อชดำเนินงานด้วยค่านิยมเสมอมา ค่านิยมส่วนใหญ่มีมาตั้งแต่สมัยโรเบิร์ต บ๊อช ผู้ก่อตั้งของเรา โดยอาจมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ค่านิยมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณในการติดต่อกับหุ้นส่วนทางธุรกิจ นักลงทุน พนักงาน และสังคมโดยรวม

 
One

อนาคตและการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

การทำงานของบ๊อชมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ ทำให้พวกเราสามารถสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของบริษัท และยังถือเป็นรากฐานที่ดีทั้งของบริษัทและมูลนิธิในประเด็นความคิดริเริ่มทางสังคม

Two

ความรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

พวกเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ของบริษัท และตระหนักถึงผลกระทบทางสังคมและระบบนิเวศในการดำเนินกิจการ

 
 
Three

ความคิดริเริ่มและความมุ่งมั่น

จากความคิดริเริ่มสู่การลงมือปฏิบัติจริง บ๊อชมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการ และมีความมุ่งมั่นในการทำเป้าหมายขององค์กรให้ลุล่วง

Four

การเปิดกว้างและความไว้วางใจ

บ๊อชติดต่อสื่อสารงานสำคัญของบริษัทได้ตามเวลากำหนดและมีความยืดหยุ่น ถือเป็นรากฐานอันดีเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจต่อกัน

 
 
Five

ความเป็นธรรม

พวกเรามีการจัดการอย่างเป็นธรรมทั้งกับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจ และเชื่อว่าความเป็นธรรมคือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และการเคารพกฎหมาย

บ๊อชให้คำมั่นสัญญาเฉพาะในสิ่งที่เราสามารถทำได้ ยอมรับในข้อตกลงเป็นผลผูกพัน เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายในทุกธุรกรรมทางธุรกิจ

 
 
Seven

ความหลากหลาย

บ๊อชเห็นคุณค่าและส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร และเชื่อว่าความหลากหลายคือส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของพวกเรา