ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
บ๊อช ประเทศไทย
ความยั่งยืน ค่านิยม และการปฏิบัติสอดคล้องทางกฎหมาย

ความรับผิดชอบของเรา

สำหรับกลุ่มบ๊อชแล้ว ความยั่งยืน หมายถึง การมุ่งเน้นความสำเร็จของบริษัทในระยะยาว โดยยังสามารถรักษาทรัพยากรธรรมชาติไว้ให้คนรุ่นหลังได้ เป้าหมายของเราคือการช่วยให้พลังงานหมุนเวียนสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น การเดินทางมีความปลอดภัย ลดมลพิษ ประหยัด และมุ่งสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศได้อย่างทั่วถึง

ผมเชื่ออย่างยิ่งว่า โลกธุรกิจสามารถมีส่วนสำคัญในการแก้ไขปัญหาความท้าทายที่สังคมต้องเผชิญได้
Dr. Volkmar Denner ประธานกรรมการบริหาร

ค่านิยมของเรา — สิ่งที่เป็นรากฐานของเรา

ค่านิยม สะท้อนถึงวิธีการดำเนินธุรกิจของเรา ซึ่งรวมถึงจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า คู่ค้า นักลงทุน พนักงาน และสังคมโดยรวม

Icon number 1

อนาคตและการมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์

การทำงานของบ๊อชมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ ทำให้พวกเราสามารถสร้างความมั่นคงให้กับอนาคตของบริษัท และยังถือเป็นรากฐานที่ดีทั้งในการสร้างสรรค์เพื่อสังคมและมูลนิธิที่ก่อตั้งบริษัท

Icon number 2

ความรับผิดชอบและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เราดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบและตระหนักถึงประโยชน์อันพึงมีต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

Icon number 3

ความคิดริเริ่มและความมุ่งมั่น

จากความคิดริเริ่มสู่การลงมือปฏิบัติจริง บ๊อชมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ประกอบการ และมีความมุ่งมั่นในการทำเป้าหมายขององค์กรให้ลุล่วง

Icon number 4

การเปิดกว้างและความไว้วางใจ

บ๊อชติดต่อสื่อสารงานสำคัญของบริษัทได้ตามเวลากำหนดและมีความยืดหยุ่น ถือเป็นรากฐานอันดีเยี่ยมในการสร้างความสัมพันธ์และความไว้วางใจต่อกัน

Icon number 5

ความเป็นธรรม

พวกเรามีการจัดการอย่างเป็นธรรมทั้งกับเพื่อนร่วมงานและพันธมิตรทางธุรกิจ และเชื่อว่าความเป็นธรรมคือสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จขององค์กร

Icon number 6

ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ และการเคารพกฎหมาย

เราให้คำมั่นเฉพาะสิ่งที่เราสามารถส่งมอบได้ ยอมรับในข้อตกลงที่มีผลผูกพันทางกฎหมาย รวมทั้งเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจของเรา

Icon number 7

ความหลากหลาย

บ๊อชเห็นคุณค่าและส่งเสริมความหลากหลายในองค์กร และเชื่อว่าความหลากหลายคือส่วนสำคัญต่อความสำเร็จของพวกเรา

ภาพวาดของโรเบิร์ต บ๊อช

ในระยะยาว วิธีการทำธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมย่อมเป็นวิธีที่ก่อให้เกิดผลประโยชน์มากที่สุด

โรเบิร์ต บ๊อช ปี 1921
โลโก้ "เราคือบ๊อช" ที่สนามทดสอบของบ๊อชในยาเกชิ ประเทศจีน

เราคือบ๊อช

คำแถลงพันธกิจของเราอธิบายถึงสิ่งที่เป็นแรงผลักดันเรา สิ่งที่เรามีร่วมกันและสิ่งที่เรายืนหยัด เราต้องการฝากชื่อไว้ในโลกซึ่งสำเร็จได้ด้วยทีมที่โดดเด่น

การกำกับดูแล

ที่บ๊อช การกำกับดูแลให้ปฏิบัติสอดคล้องกับกฎหมายถือเป็นค่านิยมโดยรวมของบริษัท

โฟล์คมาร์ เดนเนอร์

ข้อกำหนดตามจรรยาบรรณทางธุรกิจที่เราบังคับใช้ทั่วโลกมีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องพนักงาน บริษัท ตลอดจนลูกค้า และคู่ค้า

พันธกิจ "เราคือบ๊อช" กล่าวไว้ว่า "ในการทำธุรกิจทุกอย่าง เราจะให้คำมั่นสัญญาเฉพาะสิ่งที่เราส่งมอบให้ได้จริงเท่านั้น เรายึดมั่นในผลผูกพันของข้อตกลงรวมถึงเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย" เพื่อให้ความสำคัญกับหลักการนี้ เราได้เน้นย้ำจุดยืนที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดตามกฎหมายและประเด็นทางจริยธรรมที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจซึ่งเราบังคับใช้ทั่วโลก บริษัทยึดถือจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นแนวทางในการทำธุรกิจ

บ๊อชจัดตั้งระบบกำกับดูแลทั่วโลกซึ่งบริหารโดยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลกิจการซึ่งขึ้นตรงต่อคณะกรรมการบริหาร นอกจากนี้ ยังมีฝ่ายงานกำกับดูแลกิจการและเจ้าหน้าที่งานกำกับดูแลในทุกแผนกและภูมิภาค

มาตรการป้องกันและตรวจสอบรวมถึงหลักการควบคุมสองทาง การหมุนเวียนงานในสาขางานที่มีความอ่อนไหว ตลอดจนการตรวจสอบเป็นประจำออกแบบมาให้สอดคล้องกับระบบกำกับดูแลที่เรายึดตามค่านิยมเป็นหลัก บริษัทยังกำหนดหลักสูตรอบรมงานกำกับดูแลภาคบังคับสำหรับพนักงาน และยังจัดให้มี "ห้องอภิปรายเรื่องการกำกับดูแล" ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่กำกับดูแลมาแลกเปลี่ยนกันในหัวข้อและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแล

ระบบกำกับดูแลยังประกอบด้วยสายด่วนรายงานซึ่งพนักงาน คู่ค้าธุรกิจ และบุคคลภายนอก สามารถรายงานเกี่ยวกับความผิดปกติได้ตลอดเวลา แนวปฏิบัติที่สอดคล้องและการปฏิบัติตามกฎหมายไม่ได้จำกัดอยู่เพียงขอบเขตภายในบริษัทเท่านั้น เรายังได้จัดทำจรรยาบรรณสำหรับคู่ค้า ซึ่งระบุหลักการและข้อกำหนดในการทำงานร่วมกันกับบ๊อช เราดำเนินการตรวจสอบเป็นประจำเพื่อให้แน่ใจว่าคู่ค้าของเราปฏิบัติตามหลักการเหล่านี้ ท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว บริษัทตรวจสอบระบบกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถปรับปรุงกฎเกณฑ์และขั้นตอนต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที และสอดคล้องกับการพัฒนาด้านกฎหมายและเชิงเทคนิคใหม่ๆ

ในปี พ.ศ. 2538 บ๊อช เป็นบริษัทแรกที่ร่วมเป็นสมาชิกของ องค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติเยอรมนี

ดาวน์โหลด

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณธุรกิจ

จรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์

จรรยาบรรณสำหรับซัพพลายเออร์

คำถามที่พบบ่อย

การกำกับดูแล หมายถึงอะไร?

การกำกับดูแล หมายถึงการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของบริษัท กล่าวคือ กิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดในกลุ่มบริษัทบ๊อช และพนักงานของบ๊อช?ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ?หลักปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ (ดูเอกสารแนบ) และแนวทางคำสั่งจากส่วนกลางอื่นๆ ที่บังคับใช้ ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับหัวข้อนี้ (“ข้อกำหนดในการปฏิบัติตามกฎหมาย”)

หัวข้อการกำกับดูแล เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพนักงานทุกคนเนื่องจากการละเมิดส่งผลกระทบต่อทุกคนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม หรือในอีกแง่หนึ่ง การละเมิดกฎหมายอาจนำไปสู่การฟ้องคดีอาญา ซึ่งเป็นการทำลายบริษัททั้งในแง่ของข้อมูลและภาพลักษณ์โดยรวมของกลุ่มบริษัทบ๊อช โดยอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพทางธุรกิจของบริษัท รวมถึงผลกำไร

นอกจากนี้ การกำกับดูแล ยังเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบ๊อช และบุคคลที่สาม บ๊อชไม่มีนโยบายสนับสนุนการละเมิดของบุคคลที่สามเกี่ยวกับข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล

สิ่งที่ควรปฏิบัติเมื่อพบว่ามีการฝ่าฝืนข้อกำหนดด้านการกำกับดูแล?

พนักงานทุกคนมีหน้าที่ในการรายงานการฝ่าฝืนด้านการกำกับดูแล ช่วยจำกัดผลกระทบจากการฝ่าฝืนดังกล่าว และป้องกันการประพฤติผิดในลักษณะเดียวกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เรื่องนี้ยังถือเป็นแนวปฏิบัติต่อคู่ค้าทางธุรกิจ และบุคคลภายนอกอีกด้วย

ใครสามารถรายงานการละเมิดด้านการกำกับดูแล?

• ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ รวมถึงผู้ฝึกงานและนักศึกษาปริญญาเอก

• บุคคลที่ได้รับการว่าจ้างมาจากภายนอก เช่น พนักงานจ้างเหมาหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งทำงานให้กับผู้ให้บริการจากภายนอก

• คู่ค้าธุรกิจใดๆ เช่น ซัพพลายเออร์ ลูกค้า พันธมิตรร่วมทุน

• บุคคลภายนอกใดๆ

การละเมิดแบบใดที่ต้องรายงาน?

เรื่องที่ควรรายงานต้องแสดงให้เห็นถึงการกระทำผิดทางอาญา เช่น การลักขโมย การฉ้อโกง การติดสินบน การทำผิดกฎหมายอย่างเป็นระบบ หรือละเมิดระเบียบภายในของบริษัท เช่น การไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ / ความปลอดภัย หรือจงใจปฏิบัติไม่สอดคล้องต่อ “จรรยาบรรณทางธุรกิจ”

กรณีสงสัย แต่ไม่มีข้อพิสูจน์ ควรแจ้งรายงานหรือไม่?

ควรรายงานต่อเจ้าหน้าที่กำกับดูแลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง รวบรวมหลักฐานที่จำเป็นในชั้นศาล และการยื่นฟ้องพิจารณาคดีหากจำเป็น เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากแผนกผู้ชำนาญการซึ่งผ่านการฝึกอบรมที่จำเป็นและมีอำนาจที่เกี่ยวข้อง

ผู้ที่รายงานการละเมิดต้องกลัวผลที่ตามมาหรือไม่?

ผู้ที่รายงานประเด็นการละเมิดด้านการกำกับดูแลด้วยความสุจริตใจ ไม่จำเป็นต้องกลัวผลกระทบจากบริษัทอันเนื่องมาจากการรายงานดังกล่าว

การส่งรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อเป็นไปได้หรือไม่?

ได้ สามารถส่งรายงานโดยไม่เปิดเผยชื่อได้ผ่านสายด่วนเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของบ๊อช สามารถจัดตั้งกล่องข้อความที่ปลอดภัยภายในสายด่วนเพื่อโต้ตอบกับเจ้าหน้าที่กำกับดูแลที่รับผิดชอบโดยไม่เปิดเผยชื่อ

แท้จริงแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับรายงาน?

เจ้าหน้าที่กำกับดูแลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการฝ่าฝืนที่รายงานมาและทำให้แน่ใจว่าประเด็นนั้น ๆ ได้ีัรับการแก้ไขอย่างเหมาะสม (หากจำเป็น โดยมีการสนับสนุนจากแผนกผู้เชี่ยวชาญของบ๊อขหรือผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก)

ระบบเอกสารและความโปร่งใส

ทุกรายงานการฝ่าฝืนที่อาจเกิดขึ้นได้รวมถึงมาตรการที่จะดำเนินการต่อมานั้นจะต้องจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบโดยเจ้าหน้าที่กำกับดูแล โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่ถูกต้องตามกฎหมายของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่รายงานประเด็นดังกล่าวอาจจะถามถึงสถานะของการสอบสวน ถ้าการสอบสวนในประเด็นนั้น ๆ ตกไปเนื่องจากไม่พบการประพฤติมิชอบที่เกี่ยวข้อง บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะได้รับการแจ้งให้ทราบตามนั้นโดยมีการขอให้แสดงความคิดเห็นในระหว่างการสอบสวนหรือร้องขอข้อมูลดังกล่าว

ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล

โดยปกติแล้ว รายงานเรื่องการฝ่าฝืนการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ใดๆ จะเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้น การรับรายงานดังกล่าวและดำเนินกระบวนการที่เกี่ยวข้องจึงจำเป็นต้องมีการยืนยันว่า บุคคลที่รายงานได้รับการแจ้งให้ทราบถึงสิทธิของตนภายใต้กฎหมายว่าด้วยความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและความยินยอมให้ใช้ข้อมูลส่วนตัวของตนในระหว่างการสอบสวนประเด็นเรื่องการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ทั้งนี้ ไม่ต้องปฏิบัติเช่นนี้ในกรณีที่รายงานส่งมาโดยไม่เปิดเผยชื่อ

ติดต่อบ๊อช

เรายินดีตอบข้อสงสัยของคุณ

ส่งข้อความหาเรา